หลักสูตร

หลักสูตร / หลักสูตร Team Synergy
หลักสูตร Team Synergy

สร้างความกลมเกลียวภายในทีมงาน เพื่อให้เกิด “ขวัญและกำลังใจ”ในการทำงาน สร้างสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมงาน
การสรุปเนื้อหาจากวิทยากรและทีมงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 20 ปี รับรองว่าได้สาระคู่กับความสนุกสนาน
สามารถผสมผสานร่วมกับเนื้อหาที่ต้องการได้ เช่น การขาย การบริการ เพื่อให้เจาะจงกลุ่มเป้าหมายและปรับใช้ในการทำงานจริงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เรียนรู้....ความแตกต่างของคนและประเภทของคน เพื่อให้ “เรา” ทำงานร่วมกันอย่าง “เข้าใจ”
เรียนรู้...กลเม็ดการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้การทำงานร่วมกัน “มีความสุข” และ ได้ “งาน” ไปพร้อมๆกัน
เรียนรู้...เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม ด้วย...กิจกรรมสถานการณ์จำลอง

Fit for your
เราเข้าใจ ความต้องการของท่าน ดังนั้น หลักสูตรทุกหลักสูตร เราจะปรับรูปแบบการสัมมนา กิจกรรม กรณีศึกษา จำนวนวัน ให้สอดคล้อง กับความต้องการและปัญหาของท่าน เพียงแค่ท่านบอกมาเท่านั้น...
และทุกหลักสูตร ได้ผ่านการพิสูจน์ความสำเร็จในหลายๆองค์กร แบบ นับครั้งไม่ถ้วน

Call Center
Tel: 086-3779351-2, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistraining
ชีวิต DD กับ GBIS