หลักสูตร

หลักสูตร / หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารและ หัวหน้างาน / การบริหารงานโดย น้อมนำ "หลักการทรงงาน"
การบริหารงานโดย น้อมนำ "หลักการทรงงาน"

หลักสูตร การบริหารงานยุค 4.0 โดย..น้อมนำ "หลักกาทรงงาานฯ"ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่า หลักการทรงงานฯ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช สามารถบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนชาวไทยมายาวนาน

 ซึ่งหลักการทรงงานฯ นี้สามารถประยุกต์ใช้กับการบริหารงานในองค์กรต่างๆได้เป็นอย่างดี และ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

โดย ดร.รัชชุมา ได้ศึกษาและทำวิจัยเชิงลึก ในดุษฎีนิพนธ์ในการศึกษาปริญญาเอก และเห็นว่าเป็นประโยชน์หากผู้บริหารได้ น้อมนำแนวคิด วิธีปฏิบัติมาใช้ในการบริหารงานในองค์กร

โดยน้อมนำหลักการทรงงานฯ ทั้ง 23 ข้อมาประยุกต์ใช้

หากองค์กรใด สนใจนำแนวคิด แนวปฏิบัติ ฝึกอบรมให้กับผู้บริหาร ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในทุกระดับ

โทร สอบถามรายละเอียดได้โดยตรงที่ ดร.รัชชุมา 081-9213322 

เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ แนวคิดนี้ อาจารย์ยินดีบรรยายในอัตราค่าบริการพิเศษ

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistraining
ชีวิต DD กับ GBIS