หลักสูตร

9 Skills For Manager

หัวใจสำคัญของการบริหาร คือ...

สร้างสมดุลของฝีมือการบริหารระหว่าง การดึงใจคน  การดึงศักยภาพด้านความสามารถของคน กับ การลับคมฝีมือที่จำเป็นด้านงาน ที่ผู้บริหารต้องมี  จุดเด่นของหลักสูตรนี้คือ ผู้เข้าสัมมนาทุกท่านจะได้ทำแบบทดสอบสไตล์การเป็นผู้นำผ่านระบบออกไลน์ และประมวลผลเป็นรายบุคคล ซึ่งจะนำผลไปเชื่อมโยงกับทักษะทั้ง 9 ในการเรียนรู้ตลอด 2 วัน

  1. People Skill : “คน” เป็นหัวใจสำคัญในการบริหารงาน เริ่มเรียนรู้ด้วยการ “ทำแบบทดสอบสไตล์ผู้นำ” ผ่านระบบ และเรียนรู้ศิลปะการบริหารลูกน้องแต่ละประเภท ให้ได้ทั้ง “งาน” และ “คน” ไปพร้อมกันอย่างมีออาชีพ
  2. Driving Skill : ทักษะที่เป็นหัวใจเรื่อง “งาน” ลับคมฝีมือเรื่อง การกำหนดเป้าหมาย เทคนิคการวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การกำหนดปัจจัยความสำเร็จ เพื่อให้ “ทุกคน” ก้าวไปสู่ “ธง”ที่ตั้งไว้
  3. Implementation Skill : ทักษะนักปฏิบัติ ซึ่งเป็นทักษะที่เปลี่ยนความฝันในแผนให้เป็นความจริง จับต้องและวัดผลได้
  4. Presentation Skill : ทักษะด้านการนำเสนอและรายงานผล ศิลปะกาiรายการด้วยวาจา การรายงานด้วยเอกสาร
  5. Time Management Skill : ทักษะการบริหารจัดการเวลา ที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  6. Change Management Skill : ทักษะด้านการจัดการ การเปลี่ยนแปลง ให้พนักงานพร้อมพร้อมยอมรับกับการเคลื่อนไปขององค์กร
  7. Development Skill : ทักษะด้านการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพ
  8. Positive Thinking Skill : ทักษะการคิดเชิงบวก
  9. Driving Skill : ทักษะการพลักดัน กระตุ้น จูงใจ ให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistraining
ชีวิต DD กับ GBIS