หลักสูตร

Great Leader

หลักสูตรพิเศษ สำหรับLeader ทุกคนจะได้ทำแบบทดสอบ Social Style ออนไลน์ก่อนการสัมมนา   เพื่อให้เข้าใจตนเองและนำไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างได้ผล รายงานผลการทดสอบเป็นรายบุคคล และให้คำปรึกษาใกล้ชิดจากวิทยากร ผู้สัมมนาจะได้เข้าใจศิลปะการบริหารคน และ การบริหารงาน ที่เชื่อมโยงและเน้นการปรับใช้ โดยแบ่งเนื้อหาเป็นสองส่วนหลัก ได้แก่ 

  1. Great People Management
  2. Great Working

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับต้น จนถึง ผู้บริหารระดับกลาง
เน้น การเรียนรู้และฝึกปฎิบัติ การวางเป้าหมาย การวางแผน การบริหารงาน การมอบหมายงาน การติดตามประเมินผล การกระตุ้นจูงใจให้ ได้ผลสำเร็จตามเป้าที่วางไว้
การันตี ความพึงพอใจจากลูกค้าที่จัดสัมมนามาแล้วจำนวนมาก

Call Center
Tel: 086-3779351-2, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistraining
ชีวิต DD กับ GBIS