หลักสูตร

Great Leader

หลักสูตรพิเศษ สำหรับ Leader

    ผู้นำที่ "เก่ง" ควรเป็นผู้นำ ที่สามารถ "นำคน" และ "นำงาน" ได้อย่างมีศิลปะ และ มีฝีมือ 

หลักสูตร "Great Leader" จะมีเนื้อหาที่ครอบคลุม การ "นำคน" และ การ"นำงาน" 

....เริ่มจาก ผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน จะได้ทำแบบทดสอบ "Personality Style Test" ผ่านระบบออนไลน์ของเรา 

....เราจะทำการ วิเคราะห์และประมวลผลการทำแบบทดสอบ ให้เป็นรายบุคคล

>>> วิทยากรจะมอบผลการทดสอบให้ผู้เข้าสัมมนา ให้เป็นรายบุคคล เพื่อใช้ประกอบการสัมมนา "อย่างได้ผล"

เนื้อหาหลักสูตรจะประกอบด้วย....

...ส่วนที่ 1...Great People Management : การบริการจัดการเรื่องของ "คน" ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารงาน

>>> ผู้เข้าสัมมนา จะได้เรียนรู้ การปรับใช้เรื่องของ "ความแตกต่าง และ ธรรมชาติของคนแต่ละประเภท" จากผลการทำแบบทดสอบก่อนการสัมมนา 

>>> ผู้เข้าสัมมนา จะได้เรียนรู้ การบริหารงานกับคนแต่ละประเภท เช่น การมอบหมายงาน การสั่งงาน การติดตามงาน การบริหารความขัดแย้งระหว่างคนแต่ะละประเภท

>>> ผู้เข้าสัมมนา จะได้เรียนรู้ "การบริหารความขัดแย้ง ระหว่าง คนแต่ละประเภท" 

>>> ผู้เข้าสัมมนา จะได้เรียนรู้ "การมอบหมายงานที่เหมาะสม" ให้กับคนแต่ละประเภท

>>> ผู้เข้าสัมมนา จะได้เรียนรู้ "การกระตุ้น จูงใจ " คนแต่ละประเภท

>>> ผู้เข้าสัมมนา จะได้เรียนรู้ "การสอน และ พัฒนา" คนแต่ละปรเภท

....ส่วนที่ 2...Great Working : การบริหารงาน ให้ได้ผล มีประสิทธิภาพ

   ในส่วนนี้ ผู้เข้าสัมมนา จะได้เรียนรู้ การลับคมให้ "เก่ง" มี "ผีมือ" ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญของ ผู้นำ

>>> ผู้เข้าสัมมนา จะได้เรียนรู้ "เทคนิคการกำหนดเป้าหมาย"

>>> ผู้เข้าสัมมนา จะได้เรียนรู้ "เทคนิคการวางแผน และ การใช้เครื่องมือในการวางแผน"

>>> ผู้เช้าสัมมนา จะได้เรียนรู้ "เทคนิคการมอบหมายงาน และ ติดตามงาน" ให้กับทีมงานที่หลากหลาย 

>>> ผู้เข้าสัมมนา จะได้เรียนรู้ "เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลง" เมื่อองค์กรต้องนำนวตกรรมใหม่ๆ เข้ามา

 เป็นหลักสูตร ที่เรา ออกแบบ เพื่อให้ผู้สัมมนา ได้เชื่อมโยงเครืองมือการบริหารเข้าด้วยกัน เน้นการปรับใช้ในการทำงานจริง 

เรา...ออกแบบ เคส หรือ กรณีศึกษา ให้เฉพาะองค์กร

โทร..ปรึกษา ขอรายละเอียดได้ที่... 086-377-9352

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับต้น จนถึง ผู้บริหารระดับกลาง


เน้น การเรียนรู้และฝึกปฎิบัติ การวางเป้าหมาย การวางแผน การบริหารงาน การมอบหมายงาน การติดตามประเมินผล การกระตุ้นจูงใจให้ ได้ผลสำเร็จตามเป้าที่วางไว้


การันตี ความพึงพอใจจากลูกค้าที่จัดสัมมนามาแล้วจำนวนมาก

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistraining
ชีวิต DD กับ GBIS