หลักสูตร

Great Service (for Support Team)

หลักสูตรที่ออกแบบสำหรับพนักงานที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนโดยเฉพาะ เพราะการบริการที่เป็นเลิศขององค์กรต้องได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทีมงานสนับสนุน เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

  • คุณภาพการบริการที่ดี หน่วยงานสนับสนุนคือหัวใจสำคัญ
  • ค้นหา Service Touch Point และ Internal Customer Need
  • เรียนรู้วิธีการบริการ Internal Customer เพื่อส่งผลลัพธ์สู่ External Customer
  • เรียนรู้และเข้าใจประเภทของลูกค้าภายในเพื่อการบริการทีเป็นเลิศ
  • ศิลปะการประสาน การส่งมอบบริการ และการสื่อสาร กับลูกค้าภายใน

Call Center
Tel: 086-3779351-2, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistraining
ชีวิต DD กับ GBIS