หลักสูตร

Great Service Coach

ศิลปะการเป็น โค๊ชงานบริการ มีความแตกต่างและละเอียดอ่อน เนื่องจากทักษะในการให้บริการ จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝน สร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อให้พนักงานสามารถให้บริการออกมาจากหัวใจ

ดังนั้น โค๊ช จึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างบรรยากาศการบริการที่ดีในขณะที่การบริหารจัดการการบริการก็ดีควบคู่ไปพร้อมกัน เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย...

  • บทบาทหน้าที่ และศิลปะในการ Coach พนักงานบริการ
  • เทคนิคและศิลปะการโค๊ชพนักงานรูปแบบต่าง
  • เข้าใจลักษณะเฉพาะของงานบริการ และ การวัดประเมินคุณภาพการให้บริการ
  • ศิลปะ การสร้างกิจกรรม และ สร้างแรงจูงใจ ในการให้บริการเพื่อยกระดับการให้บริการ
  • การวัดประเมินการให้บริการ และ การ Feed Back การให้บริการแก่พนักงานเพื่อการพัฒนา

Call Center
Tel: 086-3779351-2, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistraining
ชีวิต DD กับ GBIS