หลักสูตร

Service Standard :Work Shop

หลักสูตร " Service Standard : Work shop"

สำหรับองค์กร ที่ต้องการพัฒนาการให้บริการให้เป็นมาตรฐาน สามารถพัฒนาพนักงานและวัดผลการให้บริการได้อย่างเป็นรูปธรรม

>>> หลักสูตรนี้ จะสอนให้ สามารถออกแบบมาตรฐานการให้บริการและเครืองมือวัดผลการให้บริการ

>>> นำการ Work Shop โดยวิทยากร ที่มีประสบการณ์ตรง ทำจริง รู้จริง มิใช่อ่านตำรามาสอน

>>> ในหลักสูตร จะได้เรียนรู้ ...

*** เข้าใจธรรมชาติของ สินค้าและบริการ ขององค์กร เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ การกำหนดและออกแบบมาตรฐานการให้บริการ

*** เรียนรู้ " Service Quality Model"

*** การออกแบบ Service Working Process และ Service Indicator

*** และอื่นๆ อีกมากมาย

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 081-9213322 / 086-3779352

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistraining
ชีวิต DD กับ GBIS