บริการของเรา

พัฒนากลยุทธ์การให้บริการแบบองค์รวม (Service Synergy Program) 

        ออกแบบกลยุทธ์การให้บริการที่สอดคล้องกับBrand ขององค์กร ให้เป็นพฤติกรรมการให้บริการที่เป็นมาตรฐานการให้บริการแก่พนักงาน และ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การสร้างเครือข่าย การจัดทำสื่อการเรียนรู้ เพื่อยกระดับพฤติกรรมการให้บริการที่คงอยู่ถาวร รวมถึงการวัดผล การติดตามผลการให้บริการที่เป็นรูปธรรม วัดและรายงานผลได้


In-house Training
  • ออกแบบหลักสูตร ตามความต้องการองค์กร
  • บริการจัดฝึกอบรม จองสถานที่ และดำเนินการจัดฝึกอบรม
  • ประเมินผล ก่อน และ หลังการฝึกอบรม
  • ติดตามผลการฝึกอบรม พร้อมรายงาน

โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารและหัวหน้างาน (Manager Capability) 
รูปแบบการจัดการพัฒนา แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ
  • หลักสูตรระยะสั้น 2 วัน เข้มข้น พร้อมด้วยทักษะ แนวคิดที่จำเป็น ต่อการนำไปปฏิบัติ
  • หลักสูตร 6 วัน เรียนรู้ทั้งเชิง แนวคิด เชิงปฏิบัติ ด้วยการปรับใช้กับงานจริงด้วย Continuous Learning Program แบ่งการเรียนรู้เป็นช่วงๆ ช่วงละสองวัน เพื่อให้มีผลกระทบกับงานน้อยที่สุด โดยฝึกอบรมเดือนละสองวัน พร้อมมอบหมายงานให้ปรับใช้กับงานจริง โดยผู้ฝึกอบรมสามารถปรึกษาวิทยากรได้ตลอดในช่วงทำ Case

หลักสูตร การให้บริการที่เป็นเลิศ เชิงปฏิบัติ  (Excellent Service) 

        ผู้เข้าฝึกอบรม สามารถนำทักษะการให้บริการไปใช้ได้จริง ด้วยการฝึกปฏิบัติทั้งด้านพฤติกรรมและแนวคิดการให้บริการอย่างเข้าใจ มิใช่การฟังบรรยายเท่านั้น หากองค์กรที่ได้รับการออกแบบมาตรฐานจากเรา จะได้รับการฝึกอบรมที่ตรงกับมาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรม


บริการฝึกอบรมด้านการตลาดและการขาย(marketing & Sales) 

        เน้นการขาย ที่สามารถนำไปใช้ได้ ตั้งแต่การเข้าใจการตัดสินใจของลูกค้าอย่างเข้าใจเพื่อให้การเสนอขายเป็นไปอย่างง่ายดาย ปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรมชาติ


โปรแกรม Team Synergy 

        พัฒนาทีมงาน ที่เริ่มต้นจากต้นเหตุอย่างแท้จริง Team Synergy จะเริ่มด้วยการทำแบบทดสอบพฤติกรรมของตน เพื่อการเข้าใจตนเอง และเรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้อื่น และ เรียนรู้การทำงานร่วมกันภายใต้สถานการณ์ที่มีเงื่อนไข ให้เกิดการเรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างเข้าใจ รับรองผล การเปลี่ยนแปลงภายหลังการฝึกอบรม


พัฒนาบุคลิกภาพ

        พัฒนาบุคลิกภาพ ที่เป็นธรรมชาติ จากภายในอย่างแท้จริง เรียนรู้พฤติกรรมสังคม ในการทำงาน การบริการ การขาย ที่ใช้ได้จริง รวมถึงการแต่งกาย การแต่งหน้า ที่เหมาะสมในการทำงาน


บริการปรึกษาการจัดโปรแกรมดูงานต่างประเทศ 

        ตอบโจทย์ สำหรับองค์กรที่ต้องการ จัดดูงานต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาบุคลากร บริการตั้งแต่การจัดทำ โครงการเพื่อใช้ในการขออนุมัติ ตามรูปแบบที่ต้องการ ติดต่อหน่วยงานที่ต้องการดูงาน พร้อมอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


บริการวัดและติดตามผลการให้บริการ(service Monitoring)

        สำหรับองค์กรที่ต้องการติดตามและวัดผลการให้บริการ เราบริการตั้งแต่การออกแบบ วิธี การวัดผล ที่สามารถวัดผลพฤติกรรมการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการให้บริการ พร้อมจัดทำรายงานผล


จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อการเรียนรู้ (learning Media)

        ปรึกษาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการเรียนรู้ การประชาสัมพันธ์ เช่น จัดทำวีดีโอ เพื่อใช้ในการเรียนรู้

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistraining
ชีวิต DD กับ GBIS